Namu apsaimniekošana
Ūdenssaimniecība
Atkritumu apsaimniekošana
Apzaļumošana un labiekārtošana
Kapsētu apsaimniekošana
Noderīga informācija
Mana komunālā saimniecība
Jautājumi, atbildes
Sadarbības partneri
Privātuma politika

Noderīga informācija

 
 

 

Instrukcija WEB kabinetam

  1. Piereģistrēt e-pasta adresi, zvanot klientu apkalpošanas speciālistei pa  tālr.: +371 63942800 vai rakstot uz e-pasta adresi rekini@iecavasdzks.lv;
  2. Pēc WEB kabineta piekļuves paroles saņemšanas, doties uz mājaslapas www.iecavasdzks.lv sadaļu “Mana komunālā saimniecība”;
  3. Sadaļā “Mana komunālā saimniecība” ievadīt e-pasta adresi un WEB kabineta piekļuves paroli;
  4. Paroli iespējams nomainīt sadaļā “Profils”.   
2021-02-16 

LIKUMI

Spēkā stāšanās datums

Tiesību akta veids

Tiesību akta Nr.

Nosaukums

01.01.2010.

Likums

-

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

01.01.2011.

Likums 

-

Dzīvokļa īpašuma likums

01.05.2021.

Likums

-

Dzīvojamo telpu īres likums

01.01.2002.

Likums 

-

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

25.07.1995.

Likums

-

Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju

01.01.2019.

Likums

-

Kooperatīvo sabiedrību likums

09.01.2013.

Likums

-

Ēku energoefektivitātes likums

01.01.1998.

Likums

-

Par nekustamā īpašuma nodokli

01.07.2003.

Likums

-

Dzīvesvietas deklarēšanas likums

05.07.2018.

Likums

-

Fizisko personu datu aizsardzības likums

01.01.2002.

Likums

-

Komerclikums

06.10.1998.

Likums

-

Enerģētikas likums

01.10.2014.

Likums

-

Būvniecības likums

01.06.2001.

Likums

-

Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem

15.04.1999.

Likums

-

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

01.01.2008.

Likums

-

Iesniegumu likums

27.10.1998.

Likums

Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību

MK NOTEIKUMI

Spēkā stāšanās datums

Tiesību akta veids

Tiesību akta Nr.

Nosaukums

28.06.2006.

MK noteikumi

495

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība

28.11.2009. 

MK noteikumi 

1332

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2. aktivitātes "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām

30.05.2013.

MK noteikumi 

284

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākām kārtām

29.03.2008.

MK noteikumi 

205 

Kārtība, kādā personai ir tiesības bez atlīdzības saņemt īpašumā pašvaldības dzīvokli, ja personai personiskajā īpašumā bijusī māja nojaukta sakarā ar zemesgabala atņemšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām un kā kompensācija par atsavināto īpašumu piešķirts dzīvoklis no valsts vai sabiedriskā dzīvokļu fonda

15.04.2005. 

MK noteikumi 

237 

Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai

01.03.2018.

MK noteikumi 

95

Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai

02.09.2006.

MK noteikumi  

711

Kārtība, kādā pašvaldības izvēlas piedāvājumus un slēdz līgumus par dzīvojamās mājas vai dzīvojamās telpas nomu

19.12.2008. 

MK noteikumi  

1013 

Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu

21.07.2017.

MK noteikumi  

408

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi

22.12.2009.

MK noteikumi

1426

Mājokļu attīstības konsultatīvās padomes nolikums

29.05.2009.

MK rikojums

353

Par Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras likvidāciju

02.10.2010.

MK noteikumi

906

Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi

02.10.2010.

MK noteikumi

907

Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu

02.10.2010. 

MK noteikumi 

905 

Kārtība, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītās darbības 

18.05.2011.

MK noteikumi

343

Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi

 01.12.2018.

 MK noteikumi

531

Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā

16.04.2021.

MK noteikumi

222

Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi

01.04.2022.

MK noteikumi

679

Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi

12.04.2006.

MK noteikumi

266

Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

     Vienotais Bauskas novada saistošo noteikumu reģistrs pieejams - ŠEIT

Spēkā stāšanās datums

Tiesību akta veids

Tiesību akta Nr.

Nosaukums

Paskaidrojuma raksti, pielikumi

20.07.2022.

Saistošie noteikumi

16

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Bauskas novada pašvaldībā

 
 30.03.2017.  Saistošie noteikumi  2 Bauskas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi

28.07.2020.

Saistošie noteikumi

10

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novadā 

 

10.06.2014.

Saistošie noteikumi

7

Par kapsētu apsaimniekošanu

Apbedīšanas pakalpojuma izcenojumi Iecavas novadā